We streven ernaar om voor ieder kind, bij elk vak een optimale groei te hebben. Doordat ieder kind verschillend is, kunnen daarom ook doelen verschillend zijn.

                      Het gaat er niet om dat je beter bent dan anderen,                                                                                                           maar dat je beter bent dan dat je gisteren was.

Om onderwijs op eigen niveau te kunnen geven, wordt er in groep 1/2 met het kleutervolgsysteem DORR gewerkt. Dit systeem werkt verschillende ontwikkelingsfasen die een kleuter doorloopt, voordat het naar groep 3 gaat. Bij iedere fase horen verschillende doelen en dus een verschillend onderwijsaanbod. De leerkracht houdt door middel van observaties zicht op de ontwikkeling van het kind en geeft het kind begeleiding die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Vanaf groep 3 wordt er bij de basisvakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen met groepsplannen gewerkt. Per vak wordt gekeken welke begeleiding het kind nodig heeft, om zich optimaal binnen het vakgebied te kunnen ontwikkelen. We hebben hierbij 3 verschillende groepen; de hulpgroep, de basisgroep en de verrijkingsgroep. Iedere groep krijgt instructie, begeleiding en lesstof op eigen niveau.

Het kan zijn dat de begeleiding van de hulp- of de verrijkingsgroep niet voldoende is. We vinden het erg belangrijk, dat kinderen altijd een onderdeel van een groep blijven. Leren is immers ook een sociaal proces en alleen dan blijft leren leuk. Daarom laten we deze kinderen met een eigen leerlijn (op het vak) aansluiten bij een leerjaar hoger of lager. Iedere klas geeft daarom gelijktijdig de basisvakken.

Voor alle leerlingen wordt een referentieniveau 1S voor rekenen en 2F voor taal nagestreefd. Voor leerlingen waarbij dit niet haalbaar is, wordt gestreefd naar referentieniveau 1F.

De Dr. Schaepmanschool hanteert hiervoor de werkwijze zoals staat beschreven in het ondersteuningsdocument van de school.