Op elke school worden continue beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Om alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk inspraak te geven bestaat de medezeggenschapsraad (MR).

Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR ter advies of goedkeuring. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft voorleggen aan de directeur. De MR overlegt met de directeur over onderwerpen zoals: vakantierooster en schooltijden, het schoolplan, verbetering van het onderwijs, veiligheid (in en rond de school), communicatie en betrokkenheid naar ouders, schoolgids, passend onderwijs, personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie).

De MR vergadert eens per twee maanden. In principe zijn de vergaderingen openbaar. Heeft u onderwerpen voor de vergadering of wilt een vergadering bijwonen? Spreek ons aan of mail naar: mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl

De MR van dit schooljaar bestaat uit: Andre Hendriksen (ouder, voorzitter), Henk-Jan Kok (ouder), Linda van Putten (ouder), Patrizia van der Werf (team, secretaris), Ineke Hendriks (team) en Pascal Vegterlo (team).