Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (namens de MR)
Wat is de MR? Op elke school worden continue beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Om alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk inspraak te geven bestaat de medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert eens per twee maanden. In principe zijn de vergaderingen openbaar.

Heeft u onderwerpen voor de vergadering of wilt een vergadering bijwonen? Spreek ons aan of mail naar: mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl

Wat zijn de taken van de MR? Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR ter advies of goedkeuring. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft voorleggen aan de directeur. De MR overlegt met de directeur over onderwerpen zoals:

  • vakantierooster en schooltijden
  • verbetering van het onderwijs
  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • veiligheid (in en rond de school)
  • schoolgids
  • passend onderwijs

De MR bestaat uit:
Vanuit het team: Patrizia Modders, Ellen de Boer en  Aleta de Waardt
Ouders: Marijke Kompier, Rianne Kalt en André Hendriksen.

Het e-mail adres van de MR is: mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl

De MR is een actieve gesprekspartner voor iedereen.
Dat uit zich in meedenken, adviseren en belangen behartigen

 

V.l.n.r. Ellen de Boer, Patricia van der Werf, Marijke Kompier en André Hendriksen