Passend onderwijs

DORR
De Dr. Schaepmanschool vindt het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school werkt daarom in groep 1/2 met het kleutervolgsysteem DORR. Dit systeem werkt verschillende ontwikkelingsfasen die een kleuter doorloopt, voordat het naar groep 3 gaat. Bij iedere fase horen verschillende doelen en dus een verschillend onderwijsaanbod. De leerkracht houdt door middel van observaties zicht op de ontwikkeling van het kind en de begeleiding die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Na 12 weken is er een eindevaluatie en wordt gekeken of het kind de doelen van de fase behaald heeft en of het door kan naar de volgende ontwikkelingsfase. Dit wordt uiteraard altijd met ouders besproken.

Het gaat er niet om of je binnen de lijntjes kleurt,
het gaat erom dat je je eigen tekening maakt.

Groepsplannen
In de groepen 3 t/m 8 werken we met groepsplannen bij de basisvakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Per vak wordt gekeken welke begeleiding het kind nodig heeft, om zich optimaal binnen het vakgebied te kunnen ontwikkelen. We hebben hierbij 3 verschillende werkgroepen:

  • De basisgroep; dit zijn kinderen die met de reguliere uitleg meedoen en vervolgens ook de reguliere verwerkingsstof maken.
  • De hulpgroep; dit zijn kinderen die intensievere begeleiding nodig hebben. Zij krijgen vaker en op een andere manier uitleg. Hierdoor hebben zij minder tijd om de lesstof te maken. Zij maken alleen de minimumopdrachten. Zij behalen eind groep 8 gewoon de minimum doelen van eind groep 8.
  • De verrijkingsgroep; deze kinderen hebben op de reguliere lesstof minder begeleiding nodig en hoeven lesstof minder te herhalen, omdat zij dit al beheersen. Zij volgen hierdoor minder reguliere instructie en werken meer zelfstandig. Zij krijgen echter verrijkingsstof aangeboden waarop zij uitleg van de leerkracht ontvangen.

Het kan zijn dat de begeleiding van de hulp- of de verrijkingsgroep niet voldoende is. We vinden het erg belangrijk, dat kinderen altijd een onderdeel van een groep blijven. Leren is immers ook een sociaal proces en alleen dan blijft leren leuk. Daarom laten we deze kinderen met een eigen leerlijn (op het vak) aansluiten bij een leerjaar hoger of lager. Iedere klas geeft daarom gelijktijdig de basisvakken. Het plaatsen van leerlingen op een eigen leerlijn gaat uiteraard altijd in overleg met ouders.

Als je iets leuk vindt, dan leer je vanzelf...